Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc tảo lục.

ON

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này không thể phát hiện ở tế bào 

  • A. ruồi giấm.   
  • B.  vi khuẩn.     
  • C.  tảo lục.     
  • D. sinh vật nhân thực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  [external_link offset=1]

  Đáp án B

  Ở sinh vật nhân thực, Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên nucleoxom là đơn vị cấu trúc cơ bản của NST.

  Ở sinh vật nhân sơ, NST là ADN liên kết với protein loại phi histon.

  → Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này không thể phát hiện ở tế bào vi khuẩn do vi khuẩn thuộc sinh vật nhân sơ.

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

Mã câu hỏi: 32714

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

[external_link offset=2]

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Người bị bệnh nào sau đây có số nhiễm sắc thể khác các bệnh còn lại? 
 • Một nhiễm sắc thể đột biến ABCD*EFGH → ABCDCD*EFGH (* là tâm động). Đây là dạng đột biến: 
 • Quá trình phiên mã của gen trên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực diễn ra ở 
 • Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều? 
 • Trong chọn giống cây trồng, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc nhằm 
 • Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc tảo lục.
 • Thể đột biến là những cá thể mang 
 • Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.
 • Thành tự nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào? 
 • Thế nào là gen đa hiệu? 
 • Hiện tượng tương tác gen thực chất là do: 
 • Đột biến gen có hại nên không là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.
 • Một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN được gọi là 
 • Thực vật chỉ hấp thu được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là: 
 • Sau khi ghép gen từ tế bào cho vào plasmit của vi khuẩn, ta nhận được 
 • Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng? 
 • Tất cả các alen của các gen trong quần thể tại một thời điểm tạo nên 
 • Việc chữa trị bệnh di truyền cho người bằng phương pháp thay thế gen bệnh bằng gen lành gọi là 
 • Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi 
 • Tính trạng màu lông mèo do 1 gen liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X. Alen D quy định lông đen, d quy định lông vàng.
 • Nhận định không đúng về cơ sở tế bào học của quy luật phân ly của Menđen: 
 • Đặc điểm nào không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ 
 • Điều nào sau đây không đúng về di truyền qua tế bào chất? 
 • Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã trên một phân tử mARN.
 • Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột b
 • Một gen có chiều dài 0,408 μm và có 2700 liên kết hiđrô, khi đột biến tổng số nuclêôtit của gen đột biến là 2400 và
 • Một phân tử ADN dài 0,4080 μm, mạch gốc của gen có tỉ lệ các đơn phân A:T:G:X = 1:3:2:4.
 • Một quần thể thực vật giao phấn, xét một gen có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định
 • Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA, IB, IO trên nhiễm sắc thể thường.
 • Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen quy định kháng bệnh Y.
 • Một quần thể có thành phần kiểu gen : 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Kết luận nào sau đây không đúng? 
 • Trong phép lai aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỉ lệ kiểu hình con lai A-bbD-eeff là: 
 • Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,3BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1.
 • Nói về mã di truyền có một số nhận định như sau:1- Có 61 bộ mã di truyền tham gia mã hóa các axit amin.
 • Có bao nhiêu ý không đúng khi nói về cách làm tiểu bản quan sát nhiễm sắc thể trong nhiễm sắc thể trong tế bào sinh d�
 • Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội (A, B, D) là trội hoàn
 • Những phát biểu nào sau đây đúng về hoán vị gen?I.
 • Ở cà chua, gen qui định màu sắc quả nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A quy định quả màu đỏ trội hoàn toàn so v�
 • Khi lai thuận nghịch giữa nòi gà mào hình hạt đào với nòi gà mào hình lá được gà F1 toàn gà mào hình hạt đào.
 • Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định.

Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc tảo lục.

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

[external_footer]

Thông báo chính thức: Thuốc hay trị bệnh (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ target="blank">Facebook và target="blank">zalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!