Cây nhội  (Thu phong, ô dương) 1) Mô tả: Cây nhội  (Thu phong, ô dương) thân to, cao đến 20m, cỏ cây màu nâu đen, có nhiều cành. Lá kép, mọc so le, gồm 3 lá chét, hình trứng, góc và đầu đều nhọn, cuống chung cho lá chét, mép lá hình răng cưa nông. Hoa