Rau cần ta (Rau cần nước) 1) Mô tả: Rau cần ta ( Cần nước ) là loại cây thảo sống dai, nhẵn, mọc nằm hay mọc nổi rồi đứng lên, có rễ dạng sợi, thân rỗng, có đốt và khía dọc, dài 0,3 – 1m. Lá có hình dạng rất thay đổi, có cuống, nhưng