Chế biến: Bắt cá trắm về mổ lấy ruột để dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. Có thể tẩm mật vào giấy bản rồi đem phơi khô. Bài thuốc. – Chữa mắt đỏ kéo màng: lấy mật cá trắm nhỏ vào mắt. – Họng tê, sưng: lấy mật cá trắm khô hòa vào mật