1) Mô tả: Cây bấc đèn thân thảo, cao 0,3 – 1m, mọc thành cụm thân rễ nằm ngang hay nghiêng, thân cứng nhủng. Lá không có, chỉ có ruột xốp từ gốc đến ngọn, thật ra lá không phát triển mà chỉ tạo nên bẹ ở gốc. Hoa đều, mọc thành vòng màu xanh