1) Mô tả: Cây sắn dây Thân loại thân thảo, mọc bò, leo quấn, dài 8 – 10m, rễ phát triển thành củ có nhiều bột, thân có lông. Lá kép có 3 lá chét, hình trứng, lá chét có 2, 3 thùy, có lông nằm rạp ở 2 mặt lá, lá có cuống dài.