1) Mô tả: Cây si thân gỗ cao to từ 20 – 30m, có nhiều cành, có nhiều rễ phụ từ cành thân rũ xuống, vỏ thân dầy, trong thân có nhựa. Lá hình bầu dục, hai mặt đều nhẵn, cuống dài, trên phiến lá có lòng máng. Quả hình cầu, không cuống, mọc đối