CỦ ẤU (Ấu nước) 1) Mô tả: Cây củ ấu sống ở dưới nước, thâu ngắn có lông. Lá có 2 loại: lá nổi, hình quả trám, mép trên có hình răng cưa, lá chìm xẻ hình lông chim rất nhỏ. Hoa trắng, gồm có 4 cánh. Quả gọi là củ có 2 sừng trong