1) Mô tả: Cây gấc thuộc loại dây leo, mỗi năm khô héo một lần, nhưng năm sau vào mùabxuân từ gốc mọc lên thân mới. Mỗi gốc cho nhiều dây, dây có nhiều đốt, mỗi đốt có rễ. Lá mọc so le, chia làm 3 thùy, mặt lá nhám. Hoa màu vàng nhạt. Quả